Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Beslutsstöd och checklista för skolpersonal

Stöd och akuta åtgärder vid risk för eller vid inträffat självmord.

Skolan har ett stort och viktigt ansvar att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är mycket viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Beslutsstöd till skolor att ladda ned

Suicide Zero har tagit fram beslutsstöd till skolor för hur man ska agera om det finns misstanke om akut självmordsrisk, allvarlig självskada och självmordsförsök samt vid inträffat självmord. Här kan ni ladda ned och skriva ut beslutsstöden för att sätta i skolans krispärm.

 

Checklista förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever

Från WHO:s resursmaterial ”Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever” som är anpassat till svenska förhållanden.

 


 

En kurator per 275-400 elever, en psykolog per 1 200 elever och en psykiatriker per 1 700 elever rekommenderas. Professionell personal ska finnas lättillgänglig för samtal och för direkt intervention när det är nödvändigt.

 


 

Alla skolor bör ha en skriftlig policy om hur förebyggande arbete, interventionsarbete och efterarbete (om ett självmord inträffat) går till.

 


 

Specialister som kuratorer, psykologer, skolsköterskor, distriktssköterskor, socialarbetare och annan hälsoexpertis måste utbildas, fortbildas, finnas tillgängliga och vara samspelta. Dessa arbetslag måste få specifik och regelbunden självmordsförebyggande utbildning så att de kan beräkna självmordsrisken på skolan, kommunicera med föräldrar, arbeta förebyggande och kunna rekommendera hälsoexpertis i samhället.

 


 

Vetenskapligt beprövade livskunskapsprogram ska finnas, anpassade redan för barn i förskolan upp till gymnasiet. Genom att personal utbildad på barns psykiska hälsa regelbundet undervisar eleverna lär de sig till vem de kan gå om de mår psykiskt dåligt. Uttalad självmordsprevention bör starta först i högstadiet, och då med specialutbildad personal.

 


 

Inför samtalsgrupper för barn med alkohol- och drogrelaterade problem, för hbtqi-ungdomar och även för barn till missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar.

 


 

Självmordsförebyggande information som böcker, filmer, artiklar och webbsidor ska vara enkel att hitta.

 


 

Alla skoldistrikt som har ett självmordsförebyggande program bör anslå pengar för att utvärdera resultatet samt för att utvärdera vilken sorts hälsovård som är mest effektiv.

 


 

En lista på traktens hälso- och sjukvårdsinrättningar måste finnas lättillgänglig. Exempel på detta är krisbearbetningscenter, ungdomsmottagningar, vårdcentraler med terapeuter/psykologer, sjukhus och husläkare.

 


 

Skolan bör ha kunskap om vilka som kan vara i riskzonen för att skada sig och hålla kontinuerlig kontakt med dem så att de får den hjälp de behöver.

 


 

Fokus bör inte ligga på varför någon tar sitt liv, utan på hur suicid kan förebyggas så att det inte ses som en möjlighet.

 


 

Har du en ung person i din närhet som verkar må dåligt?

Läs mer om hur vi kan rusta våra barn och unga för livet.