Hoppa till huvudinnehållet
Ge en gåva
Ge en gåva

Swisha en gåva

Ingen människa ska behöva må så dåligt att självmord blir den enda vägen ut. Tack för att du hjälper oss att rädda liv!

1. Välj beloppAnge ett giltigt telefonnummer

När du ger en gåva sparas dina uppgifter. Läs mer här.

Anna Thimergren
Anna Thimergren

Handlingsplan för suicid i Täby kommun – så gick arbetet till

21 ‪juni‬ 2021

Täby kommun antog tidigare i år en handlingsplan för suicidprevention för att förebygga självmord bland unga i kommunen. Men hur har arbetet med att ta fram handlingsplanen sett ut och hur gör man? Vi har intervjuat Anna Thimgren, Utvecklingsledare på Avdelning för skolutveckling och stöd på Täby kommun, för att höra hur de har arbetat.

– Vi har haft ett suicidpreventivt arbete i våra verksamheter även innan handlingsplanen togs fram, men tack vare det här beslutet tar vi nu ett helhetsgrepp om frågan och kan med det säkerställa en systematik och att frågan ingår i samtliga verksamhetsplaner, säger Anna Thimgren.

Kommunens styrgrupp för psykisk hälsa där bland annat utbildningsverksamheten och socialtjänsten ingår fick i uppdrag att se över hur en handlingsplan kan se ut. Förutom handlingsplanen har också politiken tagit beslut om att satsa 1,2 miljoner kronor på elevhälsan för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

– Arbetet handlar om att göra en omvärldsanalys, identifiera ett nuläge, samverka med olika verksamheter inom kommunen, ta med aktuell forskning om vad som är framgångsrikt i dom här frågorna. Vi tog även stöd av NASP, där vi bland annat hade en dialog med Inga Lill Ramberg i olika frågor för att säkerställa att planen är adekvat och användbar och att den är ett stöd för hur verksamheterna kan arbeta med suicidprevention. Fokus var att handlingsplanen ska vara tillämpningsbar inom alla kommunala verksamheter, berättar Anna Thimgren.

Kan du beskriva lite kort vad den här handlingsplanen innehåller?

– Handlingsplanen anger riktning och prioriteringar för Täby kommuns suicidpreventiva insatser inom åren 2021 till 2026, och målet är att kommunen ansluter till den nationella nollvisionen som Sveriges riksdag beslutade 2008, vilket kort beskrivet handlar om att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation så att suicid upplevs som den enda utvägen.

Anna beskriver arbetet som stort och komplext på många olika nivåer, där basen är att öka kunskapen i kommunens verksamheter och jobba med hälsofrämjande insatser som stärker människor innan lidande uppstår.

– Som en del i handlingsplanen ska samtliga nämnder i Täby kommun ta fram mål och åtgärder för suicidprevention på universell, selektiv och indikativ nivå senast juni 2022 samt integrera dem i verksamhetsplaneringen, säger Anna Thimgren. Kommungemensamma rutiner och riktlinjer kommer att tas fram för bemötande vid suicidmisstanke och suicidförsök som stöd för anställda samt gemensamma rutiner för att genomföra händelseanalys vid suicid och suicidförsök.

– För att öka kunskapen ska Täby kommun möjliggöra för alla medarbetare att genomföra en grundläggande utbildning i dom här frågorna, säger Anna Thimgren.

Vad kommer ske framåt här nu, och hur utvärderas insatserna?

– Alla verksamheter kommer att göra en grundläggande genomlysning för att se vilka insatser som krävs. Det kommer också att tillsättas en tjänst som har det övergripande ansvaret för planen, för att säkerställa att verksamheterna får adekvat stöd, att planen blir en del av verksamhetsplaneringen och det systematiska kvalitetsarbetet vilket ofta möjliggör goda resultat. Målsättningen är den samma inom alla kommunens verksamheter, och den handlar om att rädda liv samt att öka kunskapen och ta bort stigma kring suicid och suicidförsök.

Vad skulle du vilja säga till andra kommuner som inte påbörjat sitt arbete än, hur kan de komma i gång och varför är det så viktigt?

– Vi kan inte blunda för siffrorna, 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år och gällande självmordsförsök är siffran betydligt högre. Jag tror att många kommuner redan arbetar med frågan, men genom att ett övergripande helhetsgrepp så kan man ofta göra så mycket mer. Det stödmaterial som finns på NASPs hemsida för framtagande av handlingsplanen är bra och NASP är även hjälpsamma vid rådfrågning och med att ta fram forskning och underlag.

Vad kan man som medborgare göra för att påverka att processen går framåt i sin kommun?

– Jag tänker att man kan vara aktiv och lyfta frågan i det forum där man verkar och synliggöra vikten av det, det finns flera olika sätt att vara med och påverka som kommuninvånare. Hör av dig till den kommun där du bor, undersök möjligheterna till att lämna in ett medborgarförslag, synpunkter eller ta kontakt med de lokala politikerna.

– Mycket med det suicidpreventiva arbetet handlar faktiskt om kunskap och där kan man som kommun bidra till att ge sina medarbetare kunskap i dom här frågorna så man också kan hantera situationer som uppstår.

Vill du veta mer om handlingsplaner i din kommun?

I Suicide Zero-kartan kan du se hur om det finns en handlingsplan i din kommun, eller om medborgarförslag är på gång.

I vårt poddavsnitt ” Från ord till handling” kan du ta del av tips och råd om hur du kan driva arbetet vidare – antingen som anställd på kommunen eller som medborgare.