Suicide Zero är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och vi följer FRII:s kvalitetskod.

Minst vartannat år ska vår revisor försäkra att Suicide Zero uppfyller kraven enligt koden.

Suicide Zero är på nivå 1 och omsätter under 15 miljoner kr per år. Nivå 1 innebär att vi redovisar enligt FRIIs krav på en mindre ideell organisation.

A: Ändamål

A1
Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Suicide Zeros ändamål är strävan mot en nollvision när det gäller självmord. Detta ska ske genom att arbeta med suicidprevention tillsammans med andra aktörer i samhället, genom opinionsbildning och kunskapsspridning, genom att ta del av aktuell forskning samt övrig verksamhet som föreningen finner lämplig.

A2
Verksamhetsberättelsen finns beskrivet i årsredovisningen här och vi kallar den för Förvaltningsberättelse: http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsredovisning

Protokoll från det styrelsemöte eller möte i det högsta beslutande organet där dokumentet enligt ovan fastställts, finns här:http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsmotesprotokoll

A3
Vid en eventuell likvidation gäller paragraf 14 i våra stadgar: "Har beslut fattats om likvidation ska föreningens tillgångar betala skulder. Eventuellt överskott ska tillfalla annan ideell förening med likartat ändamål som Suicide Zero.  http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/item/156-stadgar

B: Styrelsen

B1
Suicide Zeros verksamhet leds av en styrelse som svarar för Suicide Zeros organisation och förvaltningen av Suicide Zeros angelägenheter. Se vår stadga http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/item/156-stadgar samt protokoll från senaste högsta beslutande organ som visar att val skett i enlighet med stadgans krav finns här:http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsmotesprotokoll

B2 
Protokoll från senaste högsta beslutande organ som visar att valberedningen lämnat förslag i enlighet med ovanstående krav finns i årsmötesprotokollet:http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsmotesprotokoll

B3
Gäller nivå 2 och 3, ej för Suicide Zero

B4
Valberedningen
Valberedningen för årsstämman 2017 består av
Vibeke Wulf: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Emma Kylberg: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Björn Hultman: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

B5
Tillsättning av styrelsen: http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/item/156-stadgar

B6
Krav på ledamöter: http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/item/156-stadgar Protokoll som visar att minst tre ledamöter är valda: http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsmotesprotokoll

B7
Suicide Zero har 90-konto

B8
http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/styrelsen

B9
Styrelsen ska upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  Den ska minst innehålla: • Styrelsens övergripande roll och ansvar. • Ordförandens roll och ansvar. • Ledamöternas roll och ansvar. • Hantering av ledamöternas jäv och oberoende. • Regler och hantering kring hur protokoll ska föras. • Plan för hur nya styrelseledamöter ska introduceras i styrelsens arbete och hur de ska fullgöra sitt lednings- och kontrollansvar.  Se detta dokument.

Dokumenterad arbetsordning som visar att kraven har uppfyllts.

B10
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbetssätt. Gäller ej för nivå 1.

 

C: Styrning

C1
Styrelseprotokoll som visar när verksamhetsplanen fastställts

C2
Styrelsen ska årligen följa upp och utvärdera organisationens måluppfyllelse och vid behov fatta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter.

Styrelseprotokoll eller annat dokument som styrker att styrelsen har följt upp och utvärderat måluppfyllelse och fattat erforderliga beslut. Se styrelseprotokoll paragraf 11

C3
Dokumentation om Generalsekreterarens arbetsuppgifter.

C4
Se C3

C5
Utvärdering av Generalsekreteraren finns sammanställd på kansliet. För info kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

C6
Lön och annan ersättning inklusive pensionsvillkor för högste tjänsteman ska beslutas av styrelsen. Information om ersättning till högste tjänsteman finns publicerad här. Se paragraf 7.

 

D: Internkontroll

D1
Styrande dokument om hur verksamheten får finansieras. Se här. 

D2
Suicide Zeros samlade kapital placeras på Swedbanks företagkonto.  

D4
Se paragraf 12. Styrelsen följer vid varje styrelsemöte upp vår ekonomi. Likviditeten gås igenom. Slutsatser dras. Suicide Zero kan därför relativt snabbt minska utgifter om intäkterna minskar. Senast genomförda styrelsemöten då budget gått igenom var den 23 nov samt den 7 dec.

D5
I årsredovisningen redogör vi för att vi använder våra resurser på ett ändamålsenligt sätt. Sehttp://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsredovisning

D6
Suicide Zeros ekonomiska redovisning visar att minst 75 procent av de totala intäkterna har gått till verksamhetens ändamål och inte belastas med oskäliga kostnader. Detta framgår av den årliga redovisningen till Svensk Insamlingskontroll och av föreningens årsredovisning: http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsredovisning 

D7
Firma tecknas av ordförande, vice ordförande, kassör och generalsekreterare, två i förening. Kassör har rätt att göra betalningar på upp till 10 000 kr. Belopp därutöver krävs två i förening. Behörighet regleras på banken. (Gäller ej nivå 1)

D8
Suicide Zero har ej förmedlat medel till annan organisation.

D9
Styrelsen ska årligen ta ställning till en riskanalys.

Styrelseprotokoll eller liknande som visar att kravet har uppfyllts. 

Övrig Intern kontroll

D10
Organisationen ska ha styrande dokument som beskriver hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter inom sin verksamhet. Det styrande dokumentet ska vara publicerat på hemsidan. Se dokument om jäv samt D7.

D11
Gäller ej nivå 1.

D12
Organisationen ska ha minst en av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag.Sehttp://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsmotesprotokoll

D13
Organisationen ska ha en aktuell delegationsordning där behörigheter och befogenheter framgår. Se ordförandens roll samt Generalsekreterarens roll.

Dokumenterad aktuell delegationsordning eller liknande dokument som beskriver vilka befattningshavare som har rätt att fatta vilka beslut samt eventuella begränsningar i befogenheterna.

D14
Organisationen ska ha styrande dokument som beskriver det sätt på vilket kvalitet och tillförlitlighet säkerställs i den finansiella rapporteringen 

Arbetsbeskrivning för den eller de som arbetar med finansiell redovisning och rapportering.

D15
Organisationen ska ha styrande dokument som reglerar hur potentiella jävsituationer identifieras och hanteras. 

Insamling

E1
Organisationen ska ha styrande dokument för insamlingsarbetet. I dokumentet ska beskrivas hur organisationen hanterar tvistiga gåvor, och fall där givaren vill ha en gåva tillbaka. Vidare ska organisationen reglera hur gåvor i form av värdepapper och fast egendom hanteras. Det styrande dokumentet ska vara publicerat på hemsidan. 

E2
Organisationen ska ha styrande dokument som beskriver hur organisationen hanterar ändamålsbestämda gåvor. Av dokumentationen ska minst framgå: • Hur redovisningen är uppbyggd för att kunna visa hur insamlade ändamålsbestämda medel används.  • Hur organisationen handhar gåvor där givarna på eget initiativ ändamålsbestämt en gåva. Se E1.

E3
För närvarande har vi inga underleverantörer som samlar in medel från givare.

E4 
Organisationen ska ha styrande dokument som beskriver hur man arbetar med bilder och texter i marknadsföring så respekt för givare och mottagare av gåvor upprätthålls. Se E1.

F1
Organisationen ska ha upprättat en uppförandekod som bygger på organisationens vision, värderingar, ändamål och mål. Dessa ska beskriva organisationens förväntningar på styrelse, anställda och volontärer då de representerar organisationen. Det styrande dokumentet ska vara publicerat på hemsidan. 

F3
Vi har för närvarande ingen prestationsbaserad ersättning.

G: Rapportering

G1
Organisationen ska årligen upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering. Rapporten ska vara skriven på svenska eller engelska och vara publicerad på hemsidan.

G2
Årsredovisningen http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsredovisning

G3
Organisationen ska senast den 30/9 2014 och därefter minst vartannat år till FRII insända en av organisationens revisor bestyrkt försäkran att samtliga krav i FRIIs kvalitetskod är uppfyllda (där synnerliga skäl för avvikelse från kravstandarden föreligger kan detta förklaras). Till denna försäkran ska fogas revisorsrapport i enlighet med av FRII upprättad revisionsinstruktion.  

Bestyrkt försäkran och revisionsrapport i enlighet med ovanstående krav.  På gång.

G4
Organisationen ska på sin hemsida publicera nedanstående dokumentation kopplad till denna kod: 

A1
Stadga.

B1
Senaste protokoll från högsta beslutande organ (gäller ej stiftelser).

B4
Namn på valberedningens ledamöter och kontaktuppgift till valberedningen (gäller ej stiftelser).

B5
http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/item/156-stadgar

C6
Information avseende ersättning till högste tjänsteman. 

D2
Styrande dokument som reglerar placering av kapital. 

D10
Styrande dokument som visar hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter. 

E1
Styrande dokument som reglerar organisationens insamlingsarbete.

F1
Uppförandekod

G1
Effektrapport. 

G2
Årsredovisning http://suicidezero.se/omoss/var-organisation/arsredovisning 

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

  • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
  • lyfta fram nytänkande och konkreta
    lösningar för att rädda liv
  • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha gava

sms

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba