banner finger

Nyligen publicerat

Kartläggning visar på systembrister

 • 30 oktober 2017 |

Herman holm
Herman Holm är psykiater och överläkare vid Psykiatri Skåne. Han har medverkat i en stor kartläggning i Kalmar län, för att bättre förstå hur vården arbetar i samband med att någon tagit sitt liv. Resultatet är uppseendeväckande.

Vad är det för undersökning ni gjort i Kalmar Läns landsting?
- Vi har studerat journalhandlingar för ett 50-tal patienter som tog sitt liv under 2012. Vi ville se vad vården verkligen gjorde i samband med självmorden, vilken behandling patienterna fick, hur man kommunicerat med andra avdelningar och med närstående och anhöriga.


Vilka är lärdomarna?
- Det vi såg var att mycket kunde göras bättre. Man kontaktar för sällan närstående och anhöriga för att ta del av deras berättelse. Vi såg att närstående som kontaktades efter självmordet ofta hade information som hade betytt väldigt mycket att ha innan. Då hade man ofta dragit andra slutsatser, satt in andra åtgärder och skulle ibland till och med kunnat förhindra vissa självmord. Vi såg att väldigt många av patienterna inte fick någon riskbedömning, man hade alltså inte ens ställt frågan om de hade tankar på att ta sitt liv.

- En annan lärdom är att om man upptäcker en suicidnära patient på exempelvis en akutmottagning så måste man kommunicera det på bra sätt till andra delar av vården. Det behövs säkrare kanaler för att överföra information, idag skrivs oftast bara en remiss. 


- En tredje viktig sak är att denna problematik betraktas som något som hör till psykiatrin. Men personerna i vår undersökning visade sig ha haft lika mycket kontakt med primärvården och den somatiska vården som med psykiatrin. Alla inom vården måste alltså kunna hantera suicidnära personer genom att lära sig att våga fråga patienterna om de har tankar på att ta sitt liv. Det var helt ny kunskap vi fick fram.

Vad mer fick ni fram i undersökningen?
- Man kopplar dessa patienter med psykisk sjukdom men så ser det alltså inte ut i verkligheten. I materialet såg vi dessutom att även om det fanns varningssignaler så hade man inte talat med patienten om hen hade tankar på att ta sitt liv. Slutsatsen är därför att man måste hitta sätt att ta upp sådana här saker på ett klokt och individuellt sätt inom alla delar av vården.

- I vår studie tittade vi ju på personer som tagit sitt liv men det är 10 gånger fler som försöker ta sitt liv och som söker sjukvård. Självmordstankar är oerhört vanliga och alla som jobbar inom vården måste bli bättre på att fråga om patienten har självmordstankar. Men frågan måste vara formulerad på rätt sätt.Vad tycker du att man ska säga?
- Man kan exempelvis uttrycka sig så här:
”Den situation som du befinner dig i måste vara oerhört smärtsam. När andra är i liknande situationer är det inte ovanligt att man har tankar på att ta sitt liv, hur är det för dig?”
Formuleringen måste vara medkännande och varm och framföras på ett sätt som inte stigmatiserar. Om man sedan får ett ja på frågan måste man också självklart ha kunskaper och stöd i vad man ska göra sen.

Vad såg ni mer för poäng i att ha tidig och nära kontakt med anhöriga?
- Att ha en närstående som är suicidnära är mycket påfrestande. Anhöriga skulle säkerligen känna stöd av att tidigt få berätta vad de vet och hur de upplever situationen. Vi vet att närstående till personer som tagit sitt liv är en riskgrupp i sig. Så även ur den synvinkeln finns ett arbete att göra för att fånga upp anhöriga efter självmord, men där har man blivit bättre idag.

Hur ska man hitta självmordsnära personer i alla olika delar av vården?

- Jag tror att man måste medvetandegöra att tanken på att ta sitt liv är mycket vanligare än vi tror, det är ett sätt att hantera problem i livet som inte behöver ha med psykisk sjukdom att göra. Om man i högre utsträckning blir bra på att fråga om existentiella frågor kan man fånga upp och hjälpa många fler än man gör idag.

Hur mycket tid behöver en läkare på sig för att göra ett effektivt preventivt arbete?
-
Idag hör vi så ofta att: ”Det där tar för mycket tid”. Men motfrågan är: Hur mycket smärta (och tid det tar att bearbeta den) genereras i dag av att man inte har uppmärksammat, inte fångat upp? Och hur många förlorade liv har vi? Patienter klagar ofta över att sjukvården inte hänger ihop. De säger att ingen riktigt har förstått, ingen har skaffat sig en helhetsbild. Att göra det tar inte så lång tid. Tvärtom, det skulle spara tid.

Vad behöver vårdpersonal för verktyg?
- Det ligger ju i tiden att arbeta efter checklistor som ska prickas av och enkäter som ska fyllas i. Behandlaren är då upptagen av enkäten, inte av patienten och dennes berättelse och det har visat sig att dessa enkäter kanske inte alls fångar upp problematiken. Det man behöver göra är att fånga patientens berättelse, lyssna in historien. Tankar på att ta sitt liv är ett sätt att lösa de problem någon har just nu och sådant finns inte i frågebatterierna. Istället utgår dessa ofta från behandlarens behov att snabbt kunna ställa en diagnos medan patientens behov är att få berätta, att få till stånd ett möte med en professionell persons tankar kring ens livsproblem. Här får man hoppas på förändring. Utbildningar som Suicide Zeros Våga Fråga är ett utmärkt sådant verktyg där man lär sig att möta, inte bara bemöta.

Även andra län har visat intresse för ert arbete, berätta!
- Vi har presenterat vårt arbete för Värmlands landsting och jag känner till att man både i Västra Götalandsregionen och Örebro har mycket ambitiösa satsningar på suicidprevention.

Hur tar ni nu arbetet vidare?
- Vi har tillsammans med personal från alla olika delar av sjukvården jobbat vidare med en strategi i tre delar. Först måste vi hitta en metod och kunskapsstöd till all personal inom vården i mötet med självmordsnära personer. Sen måste man ha mer att erbjuda när man möter personer som gjort ett självmordsförsök, en genomtänkt arbetsmetodik. Den tredje delen handlar om hur vården agerar när någon har tagit sitt liv. Under 2018 kommer vi även att arbeta med kommunikationen mellan de olika delarna av vården så att den hänger ihop bättre.

Caroline Meyer Lagersparre

Läs mer ...

”Jag fick en tankeställare”

 • 16 oktober 2017 |

Dag socialdemokrat
Suicide Zeros politikerturné fortsätter. Senast har vi träffat Dag Larsson, oppositionslandtingsråd (S) i Stockholm.

Vad fick du ut av mötet i dag?
- Dels blev jag uppdaterad om situationen hur det ligger till nationellt. Jag fick en tankeställare om att jag inte är uppdaterad på hur det ser ut i mitt eget landsting. Vi har haft en nollvision tidigare, jag vet inte hur det ser ut nu. Det ska jag ta reda på.

Var det något du tyckte var extra intressant?
- Ja jag tycker det är intressant att se att man med förebyggande åtgärder kan göra framgångsrika insatser. Det är ingalunda hopplöst att förebygga självmord.

Vad tror du om att göra händelseananalyser efter självmord?
- Det tror jag i hög grad är rimligt. Eftersom jag själv är sjukvårdspolitiker så känner jag också en viss frustration; vi har en hel del bra beslut om vad som ska göras om folk försöker ta sitt liv. Jag kan konstatera att i många fall så sker inte detta och då känner jag en stor frustration. Och där tänker jag driva på till att det blir bättre.

Vad säger du om Miami-exemplet där de minskat självmorden radikalt?
- Ett klassiskt exempel på en fungerande skolhälsovård som är närvarande och inte isolerad och med tillräckliga resurser. Så det går absolut att göra saker på det förebyggande området.

 

/Alfred Skogberg

Läs mer ...

”Det blev starkt för mig att få en sådan respekt”

 • 11 oktober 2017 |

Anneli Sonny beskuren edited
Över 900 personer deltog på suicidpreventiva konferensen i Göteborg den 12-13 september. Suicide Zero har frågat två av de som närvarade hur de upplevde konferensen och vad tog med sig hem.  Anneli Wester, du har en stark egen berättelse om hur du utsatts för övergrepp inom vården. Du var en av huvudtalarna och fick berätta om vad du gått igenom.

Vad var ditt intryck av konferensen?

- Jag föreläser runt om i hela världen men har aldrig bjudits in till ett sådant här sammanhang tidigare. Både mottagandet och responsen var oerhört positivt. Det var en viktig pusselbit för mig i mitt liv men också viktigt att man tar tillvara på patienters kunskap om vården.   

Hur viktig är konferensen tycker du?
- Konferensen har en unik möjlighet för att öppna upp nya sätt att se på och mötas kring problemen runt suicid. 

Vad skulle du vilja se mer av framöver?
- Att man ger de med egen erfarenhet ännu mer plats. Och att fler anhöriga inkluderas. Och så vill jag se ännu fler deltagare!  

Vad var höjdpunkten, tyckte du?
- Det blev starkt för mig att få en sådan respekt. Jag brukar säga att det aldrig går att få någon ursäkt eller upprättelse för de övergrepp jag utsattes för i vården men det här var nog så nära det går att komma. 

Ytterligare någon reflektion?
- Jag vill tacka arrangörerna för förtroendet att få vara en av huvudtalarna, och till besökarna för er respekt och värme.   Läs mer om Annelis starka berättelse här: https://magasinetfilter.se/portratt/det-handlar-bara-om-vart-vi-riktar-var-energi/  


”Går inte att överskatta vikten av att träffas” En av de cirka 900 närvarande på den suicidpreventiva konferensen i september var Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande för anhörigorganisationen Spes. Det här fick han ut av de två dagarna. 

Hur viktig var konferensen?
 
- 1 500 människor tar sina liv varje år och 15 000 gör suicidförsök. Då går det inte att överskatta vikten av att träffas och förmedla viktiga kunskaper och strategier för att hjälpa människor i psykisk nöd. 

Vad tyckte du om konferensen? 
- Jag tyckte  att den var upplagd och genomförd på ett väldigt bra sätt. Innehållet för så många professionella, ideella organisationer och allmänt intresserade, lockade över 900 deltagare. Det var grymt bra!

Vad skulle du vilja se mer av framöver?
- Utöka nästa konferens till tre dagar. Den tredje dagen bör fokusera på hur vi går vidare tillsammans.

Vilken var höjdpunkten, tyckte du?
- Svårt att välja mellan så mycket bra, men det får bli Konrad Michels presentation av sin terapeutiska modell i möte med någon som bär på suicidtankar.

Ytterligare någon reflektion?
- Regeringen har ett ekonomiskt reformutrymme på 40 miljarder. Ge därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en budget och handlingsplan för suicidprevention för fem år framåt. Och inkludera uppföljbara mål i samarbete med professionella och ideella organisationer. 

/Caroline Meyer Lagersparre

 

Läs mer ...

"Många självmord skulle gå att förebygga"

 • 05 oktober 2017 |

stefan 2
Stefan Nilsson är riksdagsledamot för miljöpartiet. Han sitter även i Suicide Zeros styrelse.

Som riksdagsledamot har du självmord som ett av tre prioriterade områden, varför? 
- Det är en av mina prioriterade frågor, eftersom så många människor tar sitt liv, med ungefär samma antal personer, 1500, varje år. Väldigt många av dem, de flesta, skulle gå att förebygga och förhindra med bra åtgärder. Ett självmord påverkar så många människor och under lång tid framåt.

Du har lagt flera motioner om att förebygga självmord, vilka är de viktigaste du vill lyfta fram? 
- Den viktigaste är att ta fram en ny nationell plan för att förebygga självmord. Det behövs ett nytt program, som har specifika, mätbara, realistiska och tidsatta mål och åtgärder för hur självmorden ska minska inom olika demografiska grupper och runt om i landet. En annan är ett nationellt kvalitetsregister, där det följs upp vad som händer efter att suicidala personer lämnar sjukvården. Det skulle ge värdefull konkret kunskap om vilka typer av behandling som fungerar. En tredje är en lag mot att hetsa eller uppmana till självmord. Ytterligare en sak, som ligger på landstingspolitisk nivå är att införa kriscenter, där de som gjort självmordsförsök och alla anhöriga till någon som tagit sitt liv erbjuds hjälp.

Har du som riksdagsledamot påverkat suicidpreventionen?
- Ja, det tror jag. Regeringen satsar 35 miljoner per år till Folkhälsomyndigheten som har rollen att samordna det nationella arbetet och stödja kunskaputveckling inom suicidprevention. Inom ramen för den satsningen går 15 miljoner till verksamhetsbidrag till ideella organisationer till suicidprevention och förebygga psykisk ohälsa.

 Läs om Stefan Nilsson motioner till riksdagen här https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationellt-overvakningssystem-for-suicid_H5022105 

/Alfred Skogberg

Läs mer ...

Våga Fråga-promenad i Karlstad 7 oktober

 • 29 september 2017 |
vaga fraga promenad

7 oktober är World Mental Health Day och Suicide Zero uppmärksammar det genom en Våga Fråga-promenad i Mariebergsskogen i Karlstad mellan klockan 13-15. Vår volontär Marie Niljung är eldsjälen bakom satsningen.

Vad är en Våga Fråga-promenad?
- Det en promenad för alla! Vi hoppas många vill komma ut och ses, kanske ta med en vän man vet inte är på topp just nu. För de som vill kan man även gå en tipspromenad och förhoppningsvis lära sig lite mer om psykologiska olycksfall som jag tycker är det bästa ordet. En kupong till tipspromenaden kostar 50 kr. Att komma ut och röra sig är viktigt för alla men extra viktigt om man inte mår så bra psykiskt.
 
Vad är det vi ska våga fråga om för att må bättre?
- Vi ska fråga våra medmänniskor hur de mår och även våga fråga den svåra frågan Funderar du på att ta ditt liv?
 
Hur kom du på denna idé?
- Min vän Åse Trondsen tyckte vi skulle köra ett Mental Health Run i Karlstad men det var lite för mycket jobb med ett lopp. Vi kom tillsammans på att vi ville sänka tröskeln från lopp till att ha en promenad istället. Våga fråga- en stödkonsert för Suicide Zero har vi ju kört 2 år i Karlstad och fortsatte därför med det temat. Ingela Modin och Annika Billqvist är med och hjälper oss med denna dag. Jag kontaktade några av våra sponsorer till konserterna och har fått fina priser till tipspromenaden som vi tyckte var ett bra sätt att kunna sprida kunskap på.
 
Intresset för promenaden verkar vara stort, du har redan gjort intervjuer i media. Upplever du ett ökat intresse för dessa frågor?
Det är stor skillnad från när jag började mitt engagemang i Suicide Zero för 3 år sedan. Vi har bra kontakter med media, framförallt med P4 Radio Värmland, som är uppriktigt intresserade av frågan. Vi börjar äntligen bryta tystnaden.
 
Var anmäler man sig om man vill vara med?
Ingen föranmälan! Det är bara att komma till Mariebergsskogen mellan kl 13-15 på lördag, gå en promenad, gå tipspromenaden, köpa ett armband eller våra goda karameller, snacka med oss, bli medlem, bli månadsgivare eller ta en kaffe i Kyrkans Ungdomsbuss.
 
/Caroline Meyer Lagersparre, Suicide Zero
 

Bli månadsgivare här så bidrar du till att Suicide Zeros arbete med att radikalt minska självmorden:
http://sz.kommed.se/cust/sz/signature.php

Läs mer ...

Allsång i Emmaboda den 21 oktober

 • 29 september 2017 |

pastedImage 1
Odd Hagel heter eldsjälen och musikern som bestämt sig för att hålla allsång på Folkets hus i Emmaboda och skänka alla intäkter till Suicide Zero.

- Jag hoppas så klart på en riktigt stor uppslutning den 21 oktober, säger han.

Hur kom du på idén att göra en allsångskväll till förmån för Suicide Zero?
- Jag hade funderat ett tag på att göra något till förmån för psykisk ohälsa. En konsert eller en allsångskväll. I somras när jag tatuerade mig hos Anna Franksson i Emmaboda kom vi att prata om detta och hon berättade då om Suicide Zero som hon hade stöttat innan. Jag läste på och tog kontakt med Suicide Zero och frågade om det var okey att köra en allsång och de tyckte det var en kanonidé!

Musik och sång beskrivs ju av många som väldigt läkande. Du är ju själv sångare, håller du med om detta?
- Vare sig du spelar eller lyssnar så har musiken en förmåga att beröra känslor och kan nog ha en helande effekt.

Har du själv erfarenhet av psykisk ohälsa eller suicid?
- Jag träffar mycket folk och ibland människor som mår dåligt. Det gör ont att se. Första gången jag hörde om självmord var när jag gick i sjuan och en kille i åttan hade begått självmord. Killen var en glad och väldigt humoristisk person som jag pratade med då och då. Han kom inte från samma ort men jag minns chocken och att jag inte begrep varför. Men visade det sig att han inte hade det lätt hemma och dessutom var mobbad. Jag minns att jag tyckte det var så otroligt onödigt. När man som jag för det mesta bott i små orter har man alltid ett ansikte på en person som tagit sitt liv och det smärtar varje gång man hör om en tragedi.

Tanken är det blir lite som Allsång på Skansen fast i Emmaboda – vilka artister kommer att medverka?
- Förutom jag själv så leder min fru Diana Idensjö-Hagel allsången. Medverkar gör även Tanja Ojaniemi, Lennart Palm, Dennis Gill och Higgins Blues Band. Eventuellt tillkommer ytterligare någon artist.

Det är valfritt inträde men du kommer även att starta en insamling för Suicide Zero, vad har du för mål med insamlingen?
- Insamlingen sker under själva allsången och det vi får ihop då skickar vi raka vägen till Suicide Zero. Men redan nu säljer vi armband. Målet är att få in så mycket pengar som möjligt men jag vill inte sätta en summa utan hoppas på det bästa!

Har du själv någon allsångsfavorit?
- Nej, inte direkt. Alla låtar som folk kan sjunga med i funkar bra.

Caroline Meyer Lagersparre, Suicide Zero

Läs mer ...

Kortspelare vill förebygga självmord

 • 29 september 2017 |
Nyhetsinlägg tre killar
 Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ungefär så resonerar Patrik Fridland som tillsammans med vänner från Malmö Kortspelsförening bestämt sig för att skänka intäkterna från en tävling till Suicide Zero.  

- Vi har många som mår dåligt i vår krets och oftast är det ingen som märker något. Så detta är vårt sätt att visa att vi bryr oss och vårt sätt att försöka göra något åt det, säger Patrik Fridland. 

Vad är anledningen till att ni väljer att skänka pengarna till just Suicide Zero?
- Vi gick först ut på Facebook och frågade våra vänner vad de tyckte. Sedan hade vi en diskussion inom gruppen som står bakom arrangemanget och vi kom snabbt fram till att det ni gör betyder extra mycket för oss eftersom vi har många som mår dåligt i vår krets och oftast är det ingen som märker något. Så detta är vårt sätt att visa att vi bryr oss och vårt sätt att försöka göra något åt det, säger Patrik Fridland. 

Du säger att många spelare mår dåligt, varför är det så tror du?
Vi har inte gjort några undersökningar på detta. Men från våra egna erfarenhet och upplevelser kan spel, digitala såsom analoga, fungera som en flykt från verkligheten. Det är ett enkelt sätt att tillfälligt glömma sin ångest. Problemet där är att man lätt fastnar i "flykten". Där du kan släppa det som trycker ner dig men ofta leder det till att du släpper studierna, sjukskriver dig på jobbet och blir mindre socialt aktiv med mera, vilket i sin tur gör att du mår ännu sämre. Det blir en ond spiral som kan vara svår att ta sig ur. Vi försöker uppmärksamma och stötta varandra i vårt lokala community om vi märker av sådana mönster hos våra vänner. Vår målsättning är att kunna göra ännu mer för de som mår dåligt i våra kretsar.

Har ni satt något mål med insamlingen?  
- Minst 5 000 kr vill vi dra in. Sedan ser vi det också som en vinst att vi lyfter frågan och får upp folks ögon för er organisation och för frågan om länken mellan depression och självmord. Vi vill att folk ska våga prata om det, många lider i det tysta. 

Vad hoppas ni att Suicide Zero ska använda pengarna till?  
- Vi hoppas på att detta ska kunna stärka er organisation och gör er ännu bättre hörda. Vi hoppas bland annat på att ni ska kunna använda delar av pengarna för att göra reklam och sprida er närvaro inom “spel/nörd-kulturen” där vi sorgligt nog känner till ett stort behov av organisationer som Suicide Zero. 

Här finns info om eventet Ixalan Magic the Gathering Charity Tournament lördag 7 oktober. Tävlingen äger rum från kl. 12.00 i Spelens Hus, Nobelvägen 145a och streamas live på Twitch.
https://www.facebook.com/MalmoKortspelsforening/

Caroline Meyer Lagersparre. Suicide Zero

 

Läs mer ...

Karin Boyes minneslopp följs upp

 • 26 september 2017 |

Johanna Ginstmark

Den 6 mars 2001 vändes Johanna Ginstmarks värld upp och ner för att aldrig bli densamma. Hon var 21 år gammal när hennes far tog sitt liv. I familjen var det självklart att prata öppet om det som hänt. Men utanför fanns tystanden. För Johanna kom det därför att bli livsviktigt att belysa problematiken kring självmord. Nu på lördag den 30 september har hon och hennes syster samlat vänner och bekanta för att springa, jogga eller gå i Hagaparken i Stockholm, till stöd för Suicide Zero. Alla är välkomna.

Hur kom det sig att du engagerade dig i ett lopp för Suicide Zero?
- Jag har faktiskt aldrig tidigare engagerat mig i frågan, men när jag på Facebook fick syn på Karin Boyes minneslopp som ägde rum i Alingsås kände jag att det var dags. Nu har lagom mycket tid gått. Men jag kunde inte åka dit just den dagen. Då skrev jag till Håkan Wester som arrangerade loppet och han tipsade mig om att vara förlöpare och anordna ett eget stödevent om jag ville. Jag nämnde det för min lillasyster som bor i Skåne och vi bestämde oss för att tillsammans bjuda in våra vänner. Men nu hoppas vi såklart att många fler kommer!

Vad är bra att veta för de som funderar på att komma dit?
- Eventet på lördag är ju väldigt informellt. Ingen sträcka, ingen tidtagning, men alla som vill får sluta upp. Det ska bara vara enkelt att göra det ihop. Så alla är välkomna. Vi träffas kl. 10.00 vid Koppartälten i Hagaparken.

Din far tog sitt liv, vad är ditt viktigaste budskap till alla som undrar hur man ska bete sig om någon i ens omgivning drabbas av suicid?
- Den största fienden för psykisk ohälsa och självmord är tystnad och dess största vän är medmänsklighet och kärlek. Många vet sällan vad de ska säga när någon lider av psykisk ohälsa eller har en anhörig som har dött i suicid. Saken är den att det inte behövs så många ord, inte heller några råd eller försök till lösningar. Det  som behövs är närvaro, handlingar av kärlek och att finnas till.

Du jobbar till vardags som manusförfattare till serier som Hassel och Halvvägs till Himlen och dessutom driver du podcasten ”Framgångar och Motgångar”. På vilket sätt använder du dig av dina erfarenheter i ditt arbete?
- Syftet med min podcast är att öppna upp film- och tv-branschen genom att prata om det som är svårt och jobbigt, men framförallt handlar den om vad man kan lära sig av motgångar. På grund av min egen erfarenhet har jag ett starkt behov av att visa att det finns fler än en utväg ur det där mörka, att det alltid finns fler dörrar att öppna.

Har du satt något mål med loppet?
- Bara att få folk att medverka. Vi går in i hösten nu, en tid då säsongsdepressioner kan slå till och det är ännu viktigare att prata om hur vi mår. Mitt mål är bara att prata mer om problemet, sen vet ju jag att jag vill fortsätta att stötta Suicide Zero. 

Anmälan gör man på Karin Boyes minneslopps hemsida eller via nedanstående länk. Anmälningsavgiften på 50:- går till Suicide Zeros verksamhet.  

https://www.mittlopp.se/Anmalan/XTDJBTFJDAVBAEQQUH

Caroline Meyer Lagersparre, Suicide Zero

 

Läs mer ...

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Travbanan 57, 147 34 Tumba